Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Uchwała nr 9/104/23/VI w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-02-28 15:40:05 przez Paweł Ejsmont

Uchwała Nr 9/104/23/VI

Uchwała Nr  9/104/23/VI
Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 27 lutego 2023 r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu
 
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 2094) art. 16 ust. 1, ust. 2 i ust. 3e ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 194 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r., poz. 724) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.
 2. Konkurs ma charakter otwarty i może w nim uczestniczyć każdy, kto odpowiada formalnym kryteriom wyboru, określonym w ogłoszeniu o konkursie stanowiącym załącznik
  do niniejszej uchwały.
 3. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia  w życie  niniejszej uchwały. Przewiduje się, że postępowanie konkursowe zakończy się do 31 lipca 2023 roku.
 
§ 2
 
Tekst ogłoszenia o konkursie, stanowiący załącznikdo niniejszej uchwały zamieszcza
się:
 1. na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Teatru im. Aleksandra Sewruka
  w Elblągu oraz na jego stronie internetowej,
 2. na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na jego stronie internetowej,
 3. w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym lub internetowym jego wydaniu,
 4. w jednym dzienniku o zasięgu regionalnym lub internetowym jego wydaniu,
 5. w dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem działania instytucji kultury.
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
 
§ 4
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 
 
 
Gustaw Marek Brzezin

Załączniki