ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-02-28 15:44:58 przez Paweł Ejsmont

Akapit nr - brak tytułu

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu
ul. Teatralna 11  82-300 Elbląg
 
Okres zatrudnienia -  5 sezonów artystycznych
od dnia 1 września  2023 roku do dnia 31 sierpnia 2028 roku
 
 
 1. Kwalifikacje  formalne wymagane od kandydata na stanowisko dyrektora:
 
 1. obywatelstwo polskie lub innego niż Polska państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia  zatrudnienia  na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej;
 2. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie; w przypadku cudzoziemca
  – znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie z dnia
  7 października 1999 r o języku polskim;
 3. wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego;
 4. co najmniej:
a) 5-letni staż pracy związany z działalnością kulturalną w szczególności teatralną,
w tym 4-letni staż w zarządzaniu instytucją i zespołem ludzkim,
b) lub 5-letni okres wykonywania działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną w szczególności teatralną;
 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 3. brak skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. w okresie zatrudnienia na stanowisku dyrektora, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzania taką działalnością lub pełnienia funkcji przedstawiciela czy pełnomocnika w prowadzeniu takiej działalności poprzez złożenie stosownego oświadczenia stanowiącego zał. nr 2 do ogłoszenia;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku kierowniczym;
 7. złożenie pełnego kompletu dokumentów przygotowanych zgodnie z wymogami wskazanymi w pkt. IV i w terminie określonym w pkt. VI ogłoszenia.
 
 1. Umiejętności i kompetencje preferowane do wyboru kandydata na stanowisko dyrektora
 
 1. wykształcenie wyższe w zakresie kierunków artystycznych lub humanistycznych lub prawnych;
 2. dodatkowe kwalifikacje zawodowe z zakresu zarządzania, ekonomii, dziedzin kulturalnych;
 3. znajomość jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym;
 4. predyspozycje menadżerskie, umiejętności kierowania zespołem, kreatywność, dyspozycyjność;
 5. umiejętności interpersonalne: komunikatywność, kreatywność, prowadzenie negocjacji, inicjatywność  i efektywność działania;
 6. znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, samorządu województwa, finansów publicznych, zamówień publicznych, prawa pracy, postępowania administracyjnego;
 7. znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;
 8. znajomość specyfiki funkcjonowania artystycznej instytucji kultury i problematyki z zakresu teatru;
 9. doświadczenie w realizacji projektów artystycznych w tym teatralnych.
 
 1. Zadania realizowane przez dyrektora
 
1)    kierowanie Teatrem i organizowanie jego działalności w sposób zapewniający realizację celów i zadań statutowych;
2)    ustalanie kierunków rozwoju artystycznego, planów repertuarowych oraz obsad realizatorów;
3)    reprezentowanie Teatru na zewnątrz i odpowiadanie za całokształt jego działalności;
4)    sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową w sposób celowy przy optymalnym doborze metod i środków umożliwiających terminową realizację zadań i bezwzględne przestrzeganie dyscypliny finansowej;
5)    racjonalizowanie wydatków instytucji  oraz ich wydatkowania;
6)    pozyskiwanie dodatkowych środków zewnętrznych na dofinansowanie działań statutowych
i inwestycyjnych;
7)    prowadzenie polityki kadrowej i płacowej;
8)    wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników  Teatru oraz podejmowanie decyzji z zakresu prawa pracy;
9)    sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Teatru;
10)  wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych wewnętrznych aktów prawnych;
11)  wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego;
12)  rozpatrywanie skarg i wniosków.
 
 1. Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez osoby przystępujące do konkursu:
 
 1. pisemne zgłoszenie się do konkursu wraz listem motywacyjnym uwzględniającym wymagania preferowane na stanowisku;
 2. kwestionariusz osobowy - stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia;
 3. oświadczenie uczestnika konkursu - stanowiące załącznik nr 2 do ogłoszenia:
 4. oświadczenie uczestnika konkursu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych (RODO) – stanowiące załącznik nr 3 do ogłoszenia;
 5. życiorys zawodowy – Curriculum Vitae,
 6. kserokopia dokumentu tożsamości,
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje, umiejętności (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa),
 8. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających przebieg pracy zawodowej, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu lub kserokopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, lub wydruk ze strony Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z oświadczeniem o wykonywaniu działalności i przywołaniem dat jej prowadzenia;
 9. autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru zwany „Programem działania”, przy sporządzaniu którego należy zastosować wytyczne zamieszczone w załączniku nr 4 do ogłoszenia, o objętości maksymalnie 10 stron (czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12) zawierająca między innymi:
a)    określenie wizji działalności  i celów strategicznych w oparciu o zadania statutowe oraz kierunków rozwoju Teatru,
b)    zarys programu działania instytucji na 5 sezonów (tj. lat 2023-2028) w tym zarys repertuaru oraz ramowy program działania instytucji odrębnie na każdy rok sprawowania funkcji,
c)    opis sposobu optymalizacji pracy w tym projekt planowanej struktury organizacyjnej,
d)    plan gospodarowania środkami finansowymi (w tym pozyskanymi z innych źródeł  zewnętrznych),
e)    opis efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów Teatru uwzględniając zakończenie inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej”;
f)     plan współpracy z samorządami trzech szczebli z Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz innymi podmiotami ze sfery publicznej i niepublicznej, w tym
z organizacjami pozarządowymi i ośrodkami kształcenia artystycznego;
 1. 3 rekomendacje/recenzje/opinie od osób fizycznych lub prawnych, bezpośrednio
  związanych z działalnością kulturalną potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe oraz nieposzlakowaną opinię kandydata;
 
 1. Informacja o sposobie udostępnia przez Organizatora dokumentów i informacji dotyczących warunków organizacyjno - finansowych  funkcjonowania Teatru
 
Pakiet informacji organizacyjno-finansowych, jednakowy dla każdego z kandydatów, zawierający regulamin, statut, sprawozdanie finansowe składające się z: bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień Teatru, uzyskać można mailowo:
 1. po wysłaniu wiadomości do sekretariatu Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego e-mail: ,
 2. po wysłaniu wiadomości do sekretariatu Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu (który wskaże osobę udzielającą informacji) tel. 55 641 97 00 wew. 546
e-mail:
 
 1. Miejsce i termin złożenia oferty
 
 1. Oferty o przystąpienie do konkursu wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie w terminie do 31 marca  2023 r. należy:
 
 1. przesłać na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn,   
lub
 1. złożyć osobiście w jednym z niżej wymienionych  miejsc:
a)  Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego ul. Emilii Plater 1,  10-562 Olsztyn, pok. 2 pn. 8.00 – 16.00;   wt. – pt. 7.30 – 15.30
 
 1. Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn
     II. p; hol  pn. 8.00 – 16.00;   wt. – pt. 7.30 – 15.30
 
 1. Na kopercie należy zamieścić dopisek „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu”.
 2. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do urzędu. Oferty które wpłyną po terminie nie będą poddawane procedurze konkursowej (Uwaga: nie decyduje data stempla pocztowego);
 
 
 1. Termin rozpatrzenia złożonych ofert
 
   Przewiduje się  rozpatrzenie ofert  w terminie do dnia 31 lipca 2023 roku.
 
 1. Informacje dodatkowe
 
 1. Warunkiem dopuszczenia do postępowania konkursowego jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów w teczce wraz z ich spisem oraz kolejno ponumerowanych;
 2. Wnioski należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne  powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza  przysięgłego;
 3. Dokumenty wymienione w pkt. IV (1-5, 9) muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem uczestnika konkursu;
 4. Dokumenty wymienione w pkt. IV (6-8) muszą być opatrzone podpisami osób uprawnionych oraz własnoręcznie poświadczone za zgodność z oryginałem przez uczestnika konkursu poprzez podpis, datę oraz umieszczenie klauzuli „Za zgodność z oryginałem” na każdej ze stron składanego dokumentu;
 5. Dokumenty wymienione w pkt. IV (10) muszą być opatrzone podpisami osób uprawnionych;
 6. Zastrzega się możliwość weryfikacji informacji zawartych w ofercie. Na wniosek Komisji uczestnik konkursu może również zostać zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów złożonych w formie kserokopii.
 7. Ogłoszenie konkursowe wraz z załącznikami stanowiącymi wzory dokumentów
  o którym mowa pkt. IV (2-4,9), do pobrania, znajdują się na stronie: www.warmia.mazury.pl w zakładce BIP/Informacje, konkursy, ogłoszenia/;
 8. O zakwalifikowaniu się oraz terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy z komisją  kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą elektroniczna na wskazany
  w kwestionariuszu osobowym uczestnika konkursu adres  e-mail;
 9. Korespondencja z kandydatami odbywać się będzie wyłącznie pisemnie drogą elektroniczna na wskazany w kwestionariuszu osobowym uczestnika konkursu adres e-mail
 10. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie;
 11. Decyzja Komisji Konkursowej oraz Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie;
 12. Złożone do konkursu oferty wraz dokumentami (z wyłączeniem oferty kandydata, który zostanie powołany na stanowisko dyrektora) nie będą zwracane, zostaną one zniszczone po rozstrzygnięciu konkursu.
 13. Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych (RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa  Warmińsko - Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Emilii Plater 1. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej https://bip.warmia.mazury.pl/1228/ochrona-danych-osobowych.html Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): .
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony